h Geboortecadeau.be

Voorwaarden

ARTIKEL 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Internet Publishers BVBA (ondernemingsnummer BE0838049217), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Schoolstraat 18 te 2970 Schilde (hierna "IP" genoemd).

ARTIKEL 2

De wedstrijd heeft geen aankoopverplichting. De start- en einddatum zijn vermeld in artikel 3. Deelname aan de wedstrijd is enkel voorbehouden aan inwoners van België.

ARTIKEL 3

De wedstrijd start op 1 juli 2014 en loopt tot nader bericht. Als de wedstrijd stopt zal dat niet eerder zijn dan 2 weken na de laatste voorspelde datum. Nieuwe deelnemers worden na de stopdatum niet meer geaccepteerd.

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer voor de einddatum

  1. deelnemen via het online formulier op de 'Geboortecadeau' website
  2. alle verplichte velden invullen
  3. zijn/haar profielgegevens correct en volledig invullen
  4. geldige datum invullen

ARTIKEL 4

Diverse prijzen te winnen die gepubliceerd zijn op de website www.geboortecadeau.be

ARTIKEL 5

De winnaar is de deelnemer die voldoet aan de voorwaarden beschreven in dit reglement, die juist antwoordt op de wedstrijdvraag. Dit moet gebeuren voor de einddatum van de wedstrijd, vastgesteld in artikel 3. Iedere deelnemer die de juiste datum voorspeld heeft ontvang een prijs.

ARTIKEL 6

De winnaar(s) word(t)(en) persoonlijk verwittigd op basis van zijn/haar profielgegevens. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.

ARTIKEL 7

IP behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. IP kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IP.

ARTIKEL 8

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege IP zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 9

De wedstrijd staat open voor alle personen die ouder zijn dan 18 jaar op het moment van deelname en die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van IP, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van IP, voor te leggen.

ARTIKEL 10

In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van onenigheid, zal Maldini de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.

ARTIKEL 11

Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid omtrent de formulering en antwoorden van de vragen wordt aanvaard. De deelnemer kan zoveel deelnemen als gewenst, voor zover er aan de deelnemingsvoorwaarden voldaan wordt. IP behoudt zich echter het recht voor om toepassing te maken van artikel 12.

ARTIKEL 12

Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, emailadres of gsmnummer, gebaseerd op de spelersgegevens waarover IP beschikt.

ARTIKEL 13

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt IP zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van IP uit te sluiten.

ARTIKEL 14

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan IP de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

ARTIKEL 15

De persoonsgegevens die IP verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan IP hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

De algemene voorwaarden vind je op: www.internetpublishers.be.

 

© 2019 - geboortecadeau.be - Privacy Policy - Algemene voorwaarden

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT